Universal PCI 多串口卡

 

     Moxa的Universal PCI卡可同时兼容3.3V和5V插槽,使得这种Universal PCI卡几乎可以用于各种PC。我们提供2/4/8口RS-232/422/485多串口卡,将数据撷取设备和许多其它串口设备连接至PC和兼容的系统。

 

      Universal PCI 多串口卡  
 
 • C104H/HS                                                     

  4口RS-232 ISA多串口卡

 • C168H/HS                                                     

  8口RS-232 ISA多串口卡

 
 • CP-134U/U-I

  4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡,可选2KV保护

 • CP-118U-I/138U-I                                                   

  8口RS-232/422/485 Universal PCI多串口卡,带2 KV隔离保护

 • CP-118U/138U                                                   

  8口RS-232/422/485 Universal PCI多串口卡

 • POS-104UL

  4串口RS-232 Universal PCI板卡,支持串口供电

 • CP-114UL/UL-I                                                   

  4串口RS-232/422/485聪明型Universal PCI串口卡

 • CP-104JU                                                   

  4口RS-232 通用 PCI 聪明型多串口卡

 • CP-104UL                                                   

  4 口RS-232 通用 PCI 多串口通讯卡

 • CP-112UL/UL-I系列1

  2串口RS-232/422/485Universal PCI聪明型串口卡,带2 KV光电

 • CP-102U/UL

  2串口RS-232通用PCI聪明型串口卡

 • CP-132UL/UL-I                                                   

  2串口RS-422/485,2 KV光电隔离保护的通用PCI聪明型多串口卡

 • CP-168U                                                   

  8串口RS-232通用PCI聪明型多串口卡

 • C218Turbo系列                                                   

  智能型8口RS-232通用PCI/ISA多串口卡

 • C320Turbo系列                                                   

  8到32口智能型RS-232通用PCI/ISA多串口卡

 • CP-114系列

  4串口聪明型RS-422/485 PCI多串口卡

 • CP-132系列                                                 

  2串口聪明型RS-422/485 PCI多串口卡

返回顶部
Powered by pk10投注 pk10投注 幸运飞艇 pk10投注 pk10投注 幸运飞艇 幸运飞艇 幸运飞艇 幸运飞艇 幸运飞艇